Igen tisztelt tüntetők, kedves barátaim!

Először is elismerésemet szeretném kifejezni és gratulálok Önöknek, hogy most már több mint fél éve kitartanak, tüntetnek és tiltakoznak az egyre lehetetlenebbül alakuló politikai helyzet ellen, hogy nem hagyják megfélemlíteni magukat, hogy nem fáradnak el, hogy nem ülnek otthon, kényelmesen hátradőlve, hanem civilkurázsit mutatnak.

Ez az, ami hiányzik ebben az országban. Egy hihetetlen, sohasem látott apátia, közömbösség látszik. Bénult helyzetben, sokkállapotban van az ország, - mint a nyúl a kigyó előtt rémületében kővé meredten várja, hogy megeszik őt, úgy passzívításba merevedett az ország. Az október 23-i brutalitások nem tévesztették el hatásukat.

A jogtalanság ellen védekezni kell. Ellenkező esetben minden jogtalanság újból és újból jogtalan helyzetet szül. Ez történik most Magyarországon. Sikeres álomban ringatja magát a kormány, folytatja a demokráciaellenes intézkedéseket, folytathatja a nemzet- és népellenes törekvéseket, tovább folytathatja a diktatúra alapjának a kiépítését.

Kedves tüntetők, kedves barátaim!

Tudatosan használtam a diktatúra veszélyének fogalmát. Ez nem túlzás. Több jel is erre mutat. A kétségtelen jel a gyülekezési szabadság korlátozása, és ezzel összefüggésben a véleményyílvánítás szabadságának csorbítása. A véleménynyílvánítás szabadsága, a gyülekezési szabadság, beleértve a tüntetéshez való jogot, minden demokrácia alapja, minden demokratikus rendszernek a pillére. Véleménynyílvánítási jog nélkül nincs demokrácia. Ez a jog nem csak a magyar alkotmányban szerepel, hanem az Európai Emberi Jogok Egyezményének 10-ik és 11-ík cikkelye definiálja ezeket a jogokat és azt is szabályozza, mely felsorolt esetekben, milyen törvények alapján szabad ezeket a jogokat korlátozni. Az Európai Emberi Jogok Egyezményét mint a Magyarország által is aláírt nemzetközi szerződést, be kell tartani. A magyar kormány többszörösen és súlyosan megszegte ezt az egyezményt. Jogtalanok voltak a tüntetés-feloszlatások, jogtalan volt a gazdatüntetés megakadályozása és jogtalan volt a kordon felállítása a Kossuth téren. A gazdatüntetés megakadályozása és a kordon felállítása ráadásul törvényes alap nélkül történt, az éjjel villámgyorsan felállított közlekedési jelzőtáblákat és a Kossuth téri kordont minden törvényes alap nélkül állították fel és ezzel azt az Emberi Jogok Egyezményében rögzített alapvető normát szegték meg, hogy a gyülekezési jogot csak törvénnyel szabad csökkenteni.

A mostani gyülekezési törvény nem felel meg az Európai Emberi Jogi Egyezménynek, amennyiben a tüntetés bejelentés hiányában megengedi a feloszlatását. A bejelentés hiányosága semmilyen esetben sem, - mindegy hogy spontán vagy nem spontán tüntetésröl van szó - adhat okot a feloszlatásra, hanem csak esetleges pénzbírságra. Itt sok félreértés van a tüntetők között is. Számtalan nemzetközi bírósági itéletben lehet ezt olvasni. A strassburgi Emberi Jogi Bíróság és a luxemburgi Európai Bírósag helyesen az "in dubio pro libertate" elvéből indulnak ki, elismerve ennek a jognak a kiemelkedő jelentőségét.

Attól tartok és az eddigi információk arra utalnak, hogy a tervezett gyülekezési törvény módosításával csökkenteni és nem bővíteni akarják a gyülekezési jogot, ami továbbra a szabadságjog és ezzel együtt a demokrácia csökkentését jelentené.

Ez nem véletlen. Minden diktatúra így kezdődik. Minden diktatúra fél a szabad véleménynyílvánítástól. Minden diktatúra fél a néptől. Emlékezzük csak; Hitler is így kezdte. Hitler első intézkedése 1933-ban a gyülekezési és véleménynyilvánítási jog csorbítása volt. Így kezdődött. És ne felejtsük el: Hitler is demokratikus választásokon jutott hatalomba. Ezért nem lehet ismételten és hangosan követelni, ami német területen hangzik el: "Wehret den Anfängen" "Védekezzük a kezdetén"! Védeni kell a demokráciát - addig, ameddig nem túl késő! A demokráciát gyorsan el lehet veszíteni, de nehéz visszaszerezni. Vigyázzuk a nehezen elért demokráciára, vigyázzuk a nehezen kiharcolt szabadságunkra!

Ezért tüntetni kell. Ezért fontos, hogy Önök tüntetnek.

De fontos lenne, hogy ne csak itt, hanem több városban, minden városban tüntessenek. Túl kevesen vagyunk. A tiltakozást látni kell, hallani kell. A nép és a nép által kinyílvánított akarat a legnagyobb fegyver. Nem egy alkalommal a történelem folyamán az elszánt nép akarata kormányokat buktatott meg.

Ezért minden diktatórikus kormány fél a néptől, fél a tüntetésektől. Az Emberijogi Bíróság egy itéletében helyesen mondja ki, hogy a kormányok nem a tüntetés szabálytalansága miatt tiltják be a tüntetést, hanem az ott elhangzottak miatt. A magyar kormány is fél a néptől, a saját állampolgáraitól, ragaszkodik a hatalomhoz és mereven védi hatalmi pozicióját.

Eddig Törökország ellen volt a legtöbb eljárás az Emberi Jogi Bíróság előtt, betiltott és feloszlatott tüntetések miatt. De közben - már 2001-ben - abban az évben, amelyben Budapesten feloszlatták az Erzsébet hídi tüntetést - már 2001-ben a törökországi legfelsőbb bíróság itéletében kimondta, hogy egy be nem jelentett tüntetést sem szabad feloszlatni.

A magyar kormány most már nem csak a tüntetésektől fél, hanem a népszavazásoktól is. Sztereotip módon hangsúlyozák, hogy a politikát parlamenten belül és nem kívül, nem az utcán kell csinálni. Érdekes módon a kisebbik ellenzéki párt frakcióvezetője ezen a héten a televizió reggeli műsorában ebben asszisztált a kormánynak és "nem jó dolognak" nevezte a népszavazást, mivel az ő véleménye szerint a demokráciának a lényege, hogy négy évre választanak képviselőket azért, hogy ők dönthessenek, ők jobban tudnak dönteni, mert több információjuk van. Egy "normális országban" és a "környező országokban" a parlamentben szokták a kérdéseket rendezni.

Ez több mint furcsa felfogás a demokráciáról, tisztelt Herényi Károly frakcióvezető Úr! Egy normális országban a miniszterelnök és vele a kormány ilyen helyzetben már régén lemondott volna! A környező országok, ahol nem tartják be az alapvető emberi jogokat, nem példamutatók, hanem példaértékű legyen a svájci demokrácia, ahol minden fontos kérdésben kérdeznék a népet. Ne hagyjuk degradálni a népet szavazók nyájára, olyan szavazó tömegre, amely a demokratikus jogokkal csak négyévente egyszer, a választási fülkében élhet és utána a kormány azt csinálhat amit akar! Ez szégyenteljes egy olyen párt nevében ezt mondani, amely egyszer a rendszerváltás indítója és kezdeményezője volt. Sajnos a mai Demokrata Fórumnak semmi köze sincs az akkori lakitelki mozgalomhoz. Nyomatékosan követelnünk kellene, hogy változtassanak nevet és ne okozzanak félreértést és megtévesztést a Magyar Demokrata Fórum névhasználatával.

Elfelejtik, hogy a demokráciában a nép szuverén. Elfelejtik, hogy a képviselők a néptől kapták meg a mandátumot amelyet a nép akarata szerint kell kezelni.- Elfelejtik, hogy a kormány felelősséggel tartozik a parlamentnek és elfelejtik, hogy a képviselőknek az a szent feladata, hogy képviseljék a nép jogát és a nép érdekeit a kormány felé és ne a kormány pozicióját támogassák a nép ellen, ha a kormány hibázik. Elfelejtik, hogy a nép legfőbb érdeke a működő demokrácia és hogy ehhez szükséges az alapvető emberi jogok szigorú és fenntartás nélküli betartása. És elfelejtik, hogy a demokrácia működéséhez az erkölcs is egy mérvadó kategória. Erkölcs nélkül nem működik a demokrácia. A parlamenti képviselők feladata lett volna, a kormány jogsértő intézkedései és a miniszterelnök erkölcstelen magatartása miatt bizalmatlanságot a miniszterelnök iránt kifejteni és a kormány lemondását indítványozni. Minden más demokratikus országban ez megtörtént volna. A magyar parlament ezt nem tette meg, bár a köztársasági elnök is felszólította őket. Ha nem parlamenten belül teljesítik kötelezettségüket, akkor parlamenten kívül kell politizálni.

Emiatt is szükséges a tüntetés, emiatt Önöknek is tüntetniük kell.

A kormánytól valamint a kormányhoz közel álló és a kormánytól függő képviselőktől talán nem lehetett más magatartást elvárni. A Magyar Demokrata Fórum viszont, amely konzervatív pártnak nevezi magát, becsapta a saját szavazópolgárait és elárulta a Fórum eredeti elveit. Mint magyar Demokrata Fórum alapitó tagja és az akkori nyugat szóvivője tudom, miről beszélek.

Kedves barátaim, szeptemberben 20 éve lesz, hogy Lakitelken alakult egy széleskörű mozgalom a diktatúra, a totalitárius rendszer ellen. Én az első beszédemet Magyarországon, az első beszédemet magyar nyelven 1988 március 21-én tarottam, pár nappal a március 15-én szétvert tüntetés után. Ebben a beszédemben a Jurta színházban azt mondtam, hogy a hatalmon lévő kommunista kormány meg fog bukni, mert hosszú távon semmilyen kormány, amely a természetjog ellen és az alapvető jogok ellen kormányoz, nem maradthat hatalmon.

Hasonló a helyzet ma is. Ma is azt lehet mondani, hogy az alapvető szabadságjogok ellen, a nép jogait semmibevéve, hosszú ideig nem lehet kormányozni. Elűbb-utóbb ez a kormány is meg fog bukni.

Tény csak az, hogy a mai helyzet nehezebb mint 20 évvel ezelőtt volt. 20 évvel ezelőtt mindenki tudta, hogy diktatúra van. Ma a kormány elbújik a demokrácia látszata mögé, ma felhasználják a demokratikus intézményeket diktatórikus intézkedésekhez. Álarcba bújik a kormány, maszk alá bújik a kormány, le kell leplezni a diktatórikus akciókat, le kell rántani a maszkot:

Ezért is szükséges a tüntetés, ezért az Önök tüntetése jogos.

A tüntetések azért is fontosak, hogy a külföld is lássa a valós helyzetet, hogy lássák a valódi problémákat. Mert a külföld eddig csak hamis képet kapott, a külföld elől is sikeresen kendőzik el a valódi tényeket. Hihetetlen erőfeszítéssel látják el a külföldi médiákat helytelen információkkal. Bámulatos rámenősséggel hitetik el nem csak az itteni közvéleménnyel, de a külfölddel is, hogy szélsőséges jobboldali csőcselék okozta és okozza a feszültségeket, hogy terrorista veszély ellen kell intézkedni. Gátlástalanul felhasználják a Nyugateurópában tapasztalható félelmeket, amelyeknek Magyarországon nincs alapja. Nem jobboldali szélsőségesek, nem randalírozók tüntetnek, hanem demokráciához hűséges és szabadságszerető magyarok.

Kedves barátaim,
alapvető emberi jogok betartásának követeléséről van szó. Ezek a jogok nem állnak sem jobb, sem bal oldalon. Ezek a jogok sem a jobb sem bal oldalhoz nem tartoznak. Ezek a jogok minden magyar állampolgárt érintenek.

Ne hagyjuk magunkat kirekeszteni, ne hagyjuk magunkat a szélsőjobboldali sarokba szorítani. Ez az egész magyarság ügye, ez az egész magyarság érdeke, sőt: ez Európa ügye is. Az Európai Unió a szabadság, a jog és a biztonság területének definiálja magát. Magyarország is ehhez a területhez tartozik, ahol diktatórikus rendőrállamnak nincs helye.

Ezért is tünteni kell, kedves barátaim.

Védekezni kell a diktatórikus ambiciók ellen, védeni kell a demokráciát és a nehezen elért szabadságot. Ez minden magyarnak a kötelessége. Ne mások mondják meg nekünk, hogy harcolni kell a szabadságjogokért, mint ezt Landsbergis, aki Litvániát függetlenségbe vezette, mondta nekünk március 15-én Budapesten. A fundamentális szabadságjogok, itt Magyarországon születtek, itt nagy hagyománya van a szabadságjogok kiharcolásának, de ezen jogok megvédésének is. A ius resistendi et contradicendi a magyar alkotmány sajátossága és fontos része volt. Ez ma is érvényes.

Védekeznünk kell és össze kell tartanunk. Ehhez nem szükséges egy egységes tábor, sőt búcsúzni kell a táborban való elgondolástól, amely nem felel meg a magyar mentalitásnak, mert a magyar ember individualista és nem szófogadó és parancsfogadó pártkatona. Nem kell egy táborban egyesülni. Az, ami kell, az egy közös cél. Ez a cél legyen: demokrácia és jogállamiság, politikai és jogi biztonság, szabadság és önrendelkezés - és ez mind nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpátmedencében.

Ezért a célért is tüntetni kell.

A cél eléréséhez nem kell egy párt, nem szükséges pártot alapítani.

Azt sem tudom elfogadni, hogy létrejött egy új többség. Nincs új többség. A választóvonal nem pártok között vezet, a választóvonal nem a baloldal vagy a szocalista párt az egyik oldalon és a jobboldal vagy az ellenzéki pártok a másik oldalon között van.

A választóvonal, kedves barátaim, a tiszteséges és nem tiszteséges emberek között vezet, a korrekt és nem korrekt, a hazudozó és őszinte emberek között, a szorgalmason dolgozók és a hatalmi adottság alapján előnyöket kihasználó pénzbárók között van.

A túlnyomó többségben a szorgalmas, korrekt, őszinte, tiszteséges emberek vannak. Ez nem új többség, ezek mindig többségben voltak és mindig lesznek ebben az országban. Ennek a többségnek vagyunk elkötelezve, ennek a tiszteséges többségnek az érdekében tüntetünk, ez a tisztességes többség nem érdemli meg, hogy szenvedjen diktatórikus allürökkel rendelkező miniszterelnök és egy diktatórikus államapparátus alatt.

Ezért tüntetni kell.

Önök példát mutatnak. Köszönet és teljes elismerés illeti meg Önöket ezért. Kívánom Önöknek, hogy tartsák meg ezt a rendkívüli erőt és elszántságot. Kívánom Önöknek, és mindnyájunknak, hogy sikerüljön tovább adni ezt a lángot az egész országban, hogy az egész országban az emberek kapjanak bátorságot az elvesztendő szabadságjogokért harcolni, és hogy sikerüljön az alapvető jogokat, az emberi szabadságot és emberi méltóságot, szóval a demokráciát helyreállítani.

Köszönet mindenkinek, aki ma itt van és azoknak is, akik ma nem tudnak jelen lenni, de eddig részt vettek a tüntetéseken.

Köszönöm hogy itt lehetek.
Isten segítsen minket.
Isten segítsen ebben a nagy és nemes feladatban.

Szekszárd, 2007 március 31.
Eva Maria Barki